Všeobecné obchodní podmínky
pro prodej „E-vstupenky“ na akce pořádané
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svinov.

1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svinov, IČ: 64989976, se sídlem Jelínkova 1192/5, Ostrava je provozovatelem webu www.sdhsvinov.cz a pořadatelem akcí na, které se uskutečňuje prodej vstupenek prostřednictvím tohoto webu. Dále jen „pořadatel“ nebo „SDH Svinov“
 2. „Zákazník” je subjekt, který s provozovatelem uzavřel přes internet na stránkách www.sdhsvinov.cz kupní smlouvu na vstupenku na akci pořádané pořadatelem.
 3. „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.
 4. Zákazník, který si koupí vstupenku přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2.  ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 1. Zákazník může zakoupit vstupenky přes internet a zaplatit prostřednictvím bankovního převodu. Pokyny pro úhradu jsou zákazníkovi zobrazeny po dokončení objednávky a zároveň zaslány na jeho email, který uvedl ve své objednávce.
 2. Koupit e-vstupenku lze nejpozději do 23:59 hodin dne předcházejícího dni požadovaného představení.
 3. Při zakoupení e-vstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.
 4. Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednanou akci, tato cena je cenou konečnou. SDH Svinov není plátcem DPH.
 5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu prostřednictvím zobrazených pokynu, nebo pokynů, které mu byly odeslány na jeho email. Při úhradě je nutné dbát zvýšené opatrnosti při vyplňování variabilního symbolu platby, aby mohla být platba přiřazena správnému zákazníkovi.
 6. Zákazník bere na vědomí, že až do přijetí úhrady na účet pořadatele je objednávka považována pouze za rezervaci a nelze ji považovat za nárok přístupu na akci.
 7. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel akce rezervuje objednané vstupenky pouze 7 dní od obdržení objednávky. V případě kdy není platba připsána na účet pořadatele do 7 dní od provedení objednávky, si pořadatel vyhrazuje právo na libovolnou úpravu počtu vstupenek nebo zrušení objednávky. Rozdíl v doručené platbě, respektive vrácení částky za neposkytnuté vstupenky proběhne do 7 dní od ukončení akce na účet, ze kterého byly vstupenky hrazeny.
 8. Po úhradě kupní ceny e-vstupenky bude Zákazníkovi ze systému pořadatele odeslána emailová zpráva, která obsahuje daňový doklad, který lze zároveň považovat jako závazné potvrzení objednávky a potvrzení o přijaté platbě (dále jen „zaplacená objednávka“). Pořadatel se zavazuje zaslat tento email v co nejkratším možném termínu od přijetí platby. Zákazník bere na vědomí, že zaslání tohoto emailu může trvat až 10 dní od přijetí platby z důvodů procesních záležitostí na straně pořadatele.
 9. Pořadatel se zavazuje zaslat každému zákazníkovi, který má řádně zaplacenou objednávku, emailem e-vstupenky ve formátu PDF nebo pokyny pro vyzvednutí klasických vstupenek.
 10. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

3.  OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. Zákazník předloží při kontrole vytištěnou e-vstupenku, případně zobrazí e-vstupenku na svém digitálním zařízení.
 2. Zakoupením e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu (pokud jsou k dispozici) po celou dobu akce. Zákazník je povinen respektovat na akci pokyny pořadatele.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě opakovaného neuposlechnutí pokynů pořadatele a pokynů osob zastupujícího pořadatele, vykázat zákazníka z akce bez možnosti náhrady ceny vstupenky.

 

4.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákazník dává nákupem vstupenky přes internet pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušené akci po dobu dvou let. Pořadatel garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely pořadatele.

5.  REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Zaplacené vstupenky není možné vrátit ani stornovat.
 2. Dojde-li ke zrušení akce, na které si zákazník již zakoupil e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:
  Zákazníkovi bude vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace (e-mailem na sdhsvinov@seznam.cz nebo na poštovní adresu pořadatele) a to pouze bankovním převodem.

6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost provozovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.sdhsvinov.cz.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 2. ledna 2017.

V Ostravě dne 2.1.2017