Významné milníky a období:

*1889 narození Sboru v hostinci Ferdinanda Bergra

Zde došlo k první schůzi, kde se na popud místního učitele Aloise Otýpky založení sboru ustanovilo. Celkem se na schůzi dostavilo 52 místních občanů. Z prostředků obce (starostou byl rolník Antonín Rokyta) byla zakoupena ruční stříkačka a hasičské nářadí nutné pro chod sboru. Na post starosty sboru byl zvolen Josef Greipel, náčelníkem Alois Otýpka a jednatelem p. Kresta, který byl zároveň učitelem ve svinovské škole. První výbor měl 11 členů, převážně z řad rolníků a chalupníků. Sbor se rozrůstal, ve své činnosti byl aktivní a plnil také významnou kulturní funkci. Členové hasičského sboru sehráli pro místní občany například řadu divadelních her. V průběhu 5 let od založení sboru sehráli jeho členové 4 divadelní hry vlasteneckého charakteru, nacvičovali národní tance a pořádali plesy a zahradní slavnosti. Tyto a další informace o historii sboru čerpáme z kroniky, o jejíž zápisy se zasloužil především Alfons Kudělka.

Válečné období a rok 1945

Sbor prošel oběma světovými válkami, které jej citelně zasáhly. Po skončení té druhé se členové museli postarat o znovuobnovení sboru a především pak museli znovu vybudovat celé zázemí. Jejich hasičské nářadí a vše, co vybudovali, bylo rozkradeno nebo ztraceno. V červnu roku 1945 se sešel sbor ve složení, ve kterém fungoval před okupací. Členové se usnesli se na uspořádání sbírky, která nakonec vynesla 1600 Kč. Další potřebnou pomoc poskytl hasičský sbor z Vítkovic, propůjčil a později i věnoval svinovským hasičům agregát. V roce 1945 byly započaty svépomocné opravy hasičské zbrojnice, tehdy ještě v ulici Nad Porubkou.

60. léta

V tomto období došlo k dalším výrazným opravám. Byla opravena střecha, fasáda atd. Na těchto stavebních úpravách měl velkou zásluhu mj. Adolf Kotala.

Povodně

U povodně r. 1977 byl již mj. aktivním členem zásahové jednotky také současný starosta sboru p. Lubomír Buček. Zasahoval u povodní celkem dvakrát, poprvé v roce 1977 a podruhé v r.1997.  Této povodni zaplatil svým životem hasič p. Radomír Kotala. Medailí Za odvahu a statečnost byl po povodních v r. 1997 oceněn velitel jednotky Petr Buček.

 

Současnost

1.1.2006 byla sboru udělena medaile Za mimořádné zásluhy. 

V roce 2009 byl monsignorem Lobkowiczem slavnostně vysvěcen hasičský prapor a k 12.9.2009 se Sbor přestěhoval do nově postavené obecní hasičské zbrojnice na ulici Jelínkova.

Budova je postavena na obecním pozemku, na kterém hasiči svépomocí, tedy pořádáním brigád členů SDH Svinov a významně vlastním nákladem vybudovali hřiště na míčové a jiné hry, závodní dráhu určenou pro požární útok a dráhu pro atletické disciplíny požárního sportu. Rovněž svépomocí a vlastním nákladem byly přistaveny dva sklady pro úschovu nářadí a pergola, která je využívána jako útočiště za nepříznivého počasí. Jako jedno z mála v našem okrsku disponuje SDH pomůckami pro disciplíny CTIF (mezinárodní disciplíny pro mládež, plněné v rámci celorepublikové hry Plamen), které využívají děti a jejichž pořízení si sbor mohl dovolit díky významné dotaci Moravskoslezského kraje. Také úřad MOb Svinov, prostřednictvím komise pro kulturu, mládež a sport, pomáhá hasičům s financováním běžných potřeb kolektivu mládeže.

Mimo pracovní a kulturní činnost se sbor výrazně profiluje také na sportovním poli. Družstva mužů se propracovala až do Moravskoslezské ligy, kde se dlouhodobě drží na předních příčkách v požárním sportu. Svinovský memoriál Alfonse Kudělky s mezinárodní účastí je zařazen do seriálu soutěží moravskoslezské ligy a účastní se jej pravidelně kolem 60 družstev mužů a žen. Mimo ligy se muži úspěšně účastní také menších, pohárových soutěží – sami anebo spolu s družstvem veteránů. Sportovní činnost přináší hasičům nejen radost a sportovní prestiž, ale také fyzickou připravenost pro práci v jednotce.

V požárním  sportu byly úspěšné ale také ženy, které se v minulosti propracovaly až na velkou cenu republiky a dlouhodobě obsazovaly první příčky v soutěžích. Letošním rokem navazují na činnost předchůdkyň také nově sestavená družstva žen. Role žen je v hasičstvu celkově důležitá. Ženy jsou zapojeny téměř do všech činností sboru – sportují, pracují s mládeží, pomáhají s údržbou  zbrojnice a okolí, jsou platnými pomocníky při pořádání sportovních a společenských akcí a pracují i ve vedení sboru a na jeho publicitě.

Důležitou činností svinovských hasičů je všestranná práce s dětmi a mládeží. V evidenci sboru jsou zapsána 4 družstva dětí ve věku od 3. do 16. let a 2 dorostenci-jednotlivci. Kolektiv mládeže je zapojen v Ostravské lize mládeže a celorepublikové hře Plamen. Mezi nejvýraznější úspěchy patří umístění dorostenců na medailových příčkách na mistrovstvích republiky v Kopřivnici a Žamberku a 1. místo Radima Švejdy v běhu na 100m překážek tamtéž. O několik let později se Radim Švejda stává mistrem republiky i v kategorii mužů a probojuje se do výběru reprezentace ČR pro mistrovství světa v Dánsku.

Každoročně se děti také účastní výtvarně literární hry Požární ochrana očima dětí, s preventivní hasičskou tematikou. V roce 2003 se děti umístili na prvních příčkách okresního kola. Děti jsou vedeny také k ekologii, účastní se úklidových brigád a vzdělávacích akcí a získávají odznaky odborností a specializací.

 V současnosti se sbor rozrůstá a podílí se ve velké míře na kulturních akcích konaných v naší obci. K 31. 12. 2014 měl sbor 109 členů, z toho 48 členů jsou děti ve věku od 3 let.

Sbor navazuje také na tradici účasti na společenském a kulturním životě v naší obci a zastává tak významnou komunitní roli. Každoročně pořádá řadu akcí, které se staly už tradičními (maškarní ples pro dospělé, pálení čarodějnic, kácení máje, dětský den, malování velikonočních vajec, fotbalový a ping-pongový turnaj apod.). Na těchto akcích i ve všedním životě spolupracuje s dalšími organizacemi působícími ve Svinově od základní a mateřeké školy, přes základní uměleckou školu až po dobrovolné spolky jako je PS Ještěr, Junák anebo např. myslivecké sdružení.